Arbeidsrecht – BI6258: Ontslag op staande voet

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 421829 / VV EXPL 0997

datum uitspraak: 20 mei 2009

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT GEDING

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eiser

hierna te noemen

gemachtigde mr. X

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trigion Beveiliging B.V.

te Schiedam

gedaagde

hierna te noemen Trigion

gemachtigde mr. Y

De procedure

[eiser] heeft Trigion op 28 april 2009 gedagvaard. Met toestemming van Trigion heeft de kantonrechter de dagvaarding gerectificeerd wat de naam van gedaagde betreft nu de juiste naam luidt Trigion Beveiliging B.V.. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 8 mei 2009, waarbij de gemachtigde van Trigion zich heeft bediend van een pleitnotitie. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht. Beide partijen hebben stukken in het geding gebracht.

De feiten

1. Trigion is een particuliere beveiligingsorganisatie die zich bezighoudt met de beveiliging van locaties van derden. Vanaf 1 februari 2008 is Trigion belast met de beveiliging van de Business Unit Aviation Security Schiphol.

2. [eiser] is op 15 mei 2006 bij (de rechtsvoorgangster van) Trigion in dienst getreden voor onbepaalde tijd.

3. Vanaf 1 februari 2008 is [eiser] werkzaamheden gaan verrichten in de functie van Agent op de Business Unit Aviation Security Schiphol. Vanaf 8 december 2008 is [eiser] benoemd tot Ploegleider van Team 3 voor gemiddeld 160 uur per vier weken, tegen een salaris van (laatstelijk) € 11,32 bruto per uur, exclusief vakantietoeslag.

4. Op de arbeidsovereenkomst zijn de CAO Particuliere Beveiliging (hierna: de CAO), de Interne Instructies Trigion Beveiliging (hierna: de Interne Instructies) en het zakboek Safety & Security van Amsterdam Airport Schiphol (hierna: het Zakboek) van toepassing.

5. Artikel 28 van de Interne Instructies bepaalt onder meer het volgende:

“U dient te allen tijde het rookbeleid van de opdrachtgever na te leven. Indien hier geen beleid van toepassing is, dient u zich te houden aan de wettelijke bepalingen”

6. Artikel 31 van de CAO vermeld onder het kopje Disciplinaire maatregelen onder meer het volgende:

“Reden tot schorsing, al dan niet gevolgd door verbreking van het dienstverband, kan onder meer aanwezig zijn, indien u:

A. niet handelt volgens de geldende instructies”.

7. In 3 onder de kop SAFETY REGELS AIRSIDE van het Zakboek staat in artikel 3.2 onder het kopje Verboden! onder andere de volgende zinsnede:

“Rook niet, ook niet in uw auto.”

8. Naar aanleiding van signalen over het gebruik van verdovende middelen door bij haar in dienst zijnde beveiligers, heeft Trigion aan Trigion Recherche, Consultancy & Training B.V. (hierna: Trigion RCT) opdracht gegeven tot het verrichten van onderzoek.

9. Op 11 februari 2009 heeft Trigion RCT [eiser] gehoord. [eiser] heeft een verklaring afgelegd. De door [eiser] voor akkoord ondertekende schriftelijke weergave van deze verklaring luidt onder meer als volgt:

“U vraagt mij als er op vracht gerookt wordt of ik de collega aangeef. Bij een goede maat geef ik hem niet aan. U vraagt mij of ik wel eens rook op een post waar dit niet mag. Ik geef toe dat ik dit soms doe, ik rook alleen sigaretten. (…) Verder rook ik niets. Ik blow niet, ik heb dit wel eens gedaan op de middelbare school, maar nu niet meer. (…)”

10. Op 11 februari 2009 heeft Trigion [eiser] mondeling medegedeeld dat hij op staande voet werd ontslagen. Bij brief van 12 februari 2009 heeft Trigion het ontslag op staande voet bevestigd. Zij heeft daarbij onder meer het volgende opgemerkt:

“De reden van deze onmiddellijke beëindiging is gelegen in het feit dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het gebruik van softdrugs tijdens de uitvoering van uw dienst, het roken van sigateretten tijdens uw dienst op het airside gedeelte van de luchthaven Schiphol en het toestaan dat er gerookt wordt door uw medewerkers tijdens uw dienst op het airside gedeelte van de luchthaven Schiphol. (…) Wij hebben u op 11 februari jl. uitgenodigd voor een gesprek met twee rechercheurs van Trigion Recherche, Training en Consultancy BV om uw verklaring op te nemen. Uw verklaring hieromtrent was als volgt. U rookt wel eens op de posten waar dit niet mag. U bent dus op de hoogte van het rookverbod op de airside van Schiphol. (…)Wij hebben uw verklaring in overweging genomen, maar zijn van mening dat uit het onderzoek dusdanige bewijzen naar voren zijn gekomen, te weten collega beveiligers die uit eigen waarneming hebben verklaard dat u softdrugs hebt gerookt op uw werkplek, de airside van Schiphol.(…)”

De vordering

[eiser] vordert bij wijze van voorlopige voorziening (samengevat) veroordeling van Trigion tot wedertewerkstelling van [eiser] en betaling van het aan [eiser] toekomende loon vanaf 11 februari 2009 tot het rechtsgeldig einde van de arbeidsovereenkomst, te vermeerderen met vakantietoeslag, de wettelijke verhoging en de wettelijke rente, alsmede van € 300,00 ter zake van buitengerechtelijke incassokosten.

[eiser] stelt daartoe, kort samengevat, het volgende.

Het ontslag op staande voet ontbeert een dringende reden. [eiser] heeft zijn medewerkers geen toestemming gegeven om te roken. Hij heeft zelf wel gerookt op plaatsen waar dat niet was toegestaan, maar dat was niet op de airside. Verder ontkent [eiser] verdovende middelen te hebben gebruikt tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden voor Trigion.

Trigion heeft het ontslag op staande voet mede gebaseerd op een vermoeden van drugsgebruik van [eiser], maar draagt geen bewijs aan voor het door haar gestelde drugsgebruik. De verklaringen van de medewerkers van Trigion zijn anoniem en worden door [eiser] nadrukkelijk betwist. De onafhankelijkheid van het onderzoek dat Trigion heeft laten uitvoeren, is niet gewaarborgd aangezien Trigion Recherche, Consultancy & Training B.V. onderdeel is van dezelfde organisatie als Trigion.

Daarnaast heeft Trigion het ontslag niet onverwijld gegeven nu niet duidelijk is wanneer [eiser] zich schuldig zou hebben gemaakt aan de hem verweten handelingen.

[eiser] heeft een spoedeisend belang bij zijn vordering, omdat hij sinds 12 februari 2009 geen inkomsten meer heeft waardoor hij in financiële moeilijkheden is gekomen.

Het verweer

Trigion heeft gemotiveerd verweer gevoerd waarop, voor zover van belang, bij de beoordeling van het geschil zal worden ingegaan.

De beoordeling

De gevorderde voorlopige voorziening komt slechts voor toewijzing in aanmerking als in dit geding aan de hand van de thans bekende feiten en omstandigheden de verwachting gewettigd is dat in een eventueel tussen partijen nog te voeren bodemprocedure een soortgelijke vordering van [eiser] tot een toewijzing daarvan zal leiden.

[eiser] betwist nadrukkelijk te hebben gerookt op de airside. Gelet op de verklaring van [eiser] tegenover rechercheurs van Trigion RCT en zijn verklaring ter terechtzitting is de kantonrechter niettemin voorshands van oordeel dat [eiser] heeft gerookt op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Daarbij acht de kantonrechter het niet relevant of [eiser] heeft gerookt op de airside of op een andere locatie waar roken niet is toegestaan.

[eiser] heeft niet betwist dat hij bekend was van de geldende voorschriften zoals neergelegd in de Interne Instructies en het Zakboek ten aanzien van roken en dat de werkgever op grond van artikel 31 van de CAO een disciplinaire maatregel kon opleggen bestaande uit schorsing, eventueel gevolgd door het verbreken van het dienstverband. Hij was er dan ook van op de hoogte, althans behoorde rekening te houden met de mogelijkheid, dat roken op plaatsen waar dat niet is toegestaan tot ontslag op staande voet kon leiden.

[eiser] betwist dat hij zijn medewerkers heeft toegestaan te roken op de airside. De kantonrechter overweegt dat [eiser] in zijn verklaring tegenover rechercheurs van Trigion RCT heeft aangegeven dat het moeilijk is om medewerkers aan te spreken op het roken, omdat hij zelf ook rookt. Dit gedrag komt de facto neer op het toestaan van roken.

Nu [eiser] zelf rookt op plaatsen waar dat is verboden en voorts als ploegleider zijn medewerkers niet aanspreekt op hun rookgedrag, zijn deze omstandigheden gelet op het karakter van het werkterrein van [eiser], voldoende reden om het ontslag op staande voet te rechtvaardigen.

Nu het ontslag op staande voet is gegeven op de dag dat [eiser] tegenover rechercheurs van Trigion RCT heeft verklaard te hebben gerookt, kan niet worden gezegd dat het ontslag niet onverwijld is gegeven.

De verwachting is daarom gewettigd dat een soortgelijke vordering van [eiser] als de onderhavige in een bodemprocedure zal stranden op het oordeel dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gevorderde voorlopige voorziening zal worden geweigerd.

Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking meer, nu dit in het licht van hetgeen in dit vonnis is vastgesteld en overwogen, niet tot een andere beslissing kan leiden.

De proceskosten komen voor rekening van [eiser] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

– weigert de voorlopige voorziening;

– veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Trigion tot en met vandaag worden begroot op € 200,00 aan salaris van de gemachtigde;

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.