Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Trodan BV. Opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn aanvaard door Trodan BV. Door met Trodan BV een overeenkomst aan te gaan doet de opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Trodan BV gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.
1.2 Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
1.3 Trodan BV verbindt zich de te verlenen diensten naar beste kunnen te verrichten. De verbintenis leidt altijd tot een inspanningsverplichting; in geen geval tot een resultaatverbintenis. Trodan BV geeft bijgevolg geen garanties met betrekking tot de resultaten van haar diensten.
1.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 2 Betalingscondities

2.1 Het uurtarief (honorarium) dat wordt overeengekomen, is exclusief BTW en te specificeren kosten, zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, expertise, taxatiekosten, e.d. Reiskosten worden berekend tegen 0,45 euro per kilometer. Het basisuurtarief kan door Trodan BV jaarlijks per 1 januari opnieuw worden vastgesteld.
2.2 Ramingen van kosten zijn indicatief, niet bindend, tenzij uitdrukkelijk uit een schriftelijke offerte anders mocht blijken. Offertes vervallen indien zij niet binnen 30 dagen zijn geaccepteerd, tenzij in de offerte een korte termijn wordt vermeld.
2.3 Betalingen van facturen/declaraties dienen te zijn bijgeschreven binnen 14 dagen na de factuurdatum op het in de factuur/declaratie vermelde bankrekeningnummer van Trodan BV. Trodan BV is steeds gerechtigd een voorschot van opdrachtgever te verlangen alvorens werkzaamheden te verrichten of voort te zetten.
2.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met eventuele buitengerechtelijke incassokosten.
2.5 Indien het verlangde voorschot niet is ontvangen of indien een declaratie niet (tijdig) wordt betaald, is Trodan BV gerechtigd haar dienstverlening c.q. de behandeling van het dossier geheel of gedeeltelijk te staken, te beëindigen of op te schorten. Trodan BV is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting, beëindiging of staken van de werkzaamheden in verband met de in dit artikel genoemde grond. Dit ontslaat opdrachtgever echter niet van zijn/haar verplichting om het openstaande bedrag alsnog te voldoen.
2.6 Reclames ten aanzien van een declaratie dienen op straffe van verval te geschieden binnen 8 dagen na de declaratiedatum.
2.7 Gelden die ten behoeve van opdrachtgever worden ontvangen, worden gestort op de bankrekening van Trodan BV. Zij worden na verrekening met declaraties per ommegaande geboekt ten gunste van de bankrekening van opdrachtgever.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1 De aansprakelijkheid van Trodan BV is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van de betreffende polis. Trodan BV heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die maximaal 500.000 EURO uitkeert. De polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage op het kantoor van Trodan BV en wordt op verzoek aan opdrachtnemer toegezonden.
3.2 Storingen in het bedrijf van Trodan BV ten gevolge van overmacht (als zodanig valt aan te merken elke tekortkoming welke Trodan BV in redelijk­heid niet kan worden toegerekend, waaronder in ieder geval mede wordt verstaan ziekte van degene die namens Trodan BV werkzaamheden voor opdrachtgever uitvoert), welke de normale be­drijfs­gang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelij­kerwijs onmogelijk maken, ontslaan Trodan BV van het nakomen van de overeengekomen termijnen of van haar ver­plichtingen, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak heeft op vergoeding van kosten, schade of interest.
3.3 Indien om welke reden dan ook de beperking van de aansprakelijkheid ongeldig of onverbindend blijkt te zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW tot een maximum van het eigen risico van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uitsluitend indien ook deze beperking van de aansprakelijkheid ongeldig blijkt te zijn, is de aansprakelijkheid van Trodan BV beperkt tot 15.000 EURO.
3.4 Vorderingen van opdrachtgever op Trodan BV in verband met het verrichten van werkzaamheden door Trodan BV vervallen na twaalf maanden vanaf het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
3.5 Trodan BV zal, waar in redelijkheid aangewezen, bij het inschakelen van derden overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Trodan BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 4 Overige bepalingen

4.1 Cliëntgegevens worden in de administratie van Trodan BV zorgvuldig bewaard en behandeld. Nadat een zaak is beëindigd worden alle in het dossier aanwezige, van opdrachtgever afkomstige originele stukken, aan deze worden teruggegeven.
4.2 De rechtsverhouding tussen Trodan BV en opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Assen.
4.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van Trodan BV of Van de Nadort beheer BV, alsmede van de bestuurders van deze vennootschappen en van al degenen die daarin of daarvoor werkzaam zijn of waren, alsmede alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Trodan BV zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Trodan BV aansprakelijk zou kunnen zijn. Zij kunnen een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, als ware zij Trodan BV.
4.4 Indien en voor zover een beding uit deze algemene voorwaarden rechtens als onverbindend is aan te merken, wordt dat beding geacht de rechtens nog wel aanvaardbare inhoud te hebben. De geldigheid en kracht van de overige bepalingen wordt daardoor niet aangetast. Onverbindende contractuele bepalingen worden vervangen door rechtens nog wel aanvaardbare bepalingen die de strekking van de onverbindende bepalingen het dichtst benaderen. Hetzelfde geldt voor situaties waarin in deze algemene voorwaarden niet is voorzien.